HKU Data Repository
Browse
Intermodal-Transport-Data-Sharing-Programme-Final-Report-Oct-27.pdf (4.39 MB)

Intermodal Transport Data-Sharing Programme: Final Report

Download (4.39 MB)
report
posted on 2021-11-18, 08:20 authored by Jiangping ZhouJiangping Zhou, Weifeng LiWeifeng Li, Xingjian LiuXingjian Liu, John Ure, Richard James Terence. Graham, Andrew R. Pickford, Marina Huynh, Waltraut Ritter, Fan XueFan Xue, Sam Kiu Sang Ho, Tommy Ho Yin Chan, Leslie Shuyu Lei, Valerie Chor Kui Pang
Intermodal Transport Data-Sharing Programme for Hong Kong

Funding

Innovative Technology Fund (GSP/016/19)

History